Pozvánka na valnou hromadu

Předseda výboru Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. svolává

jednání valné hromady Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s.,

které se uskuteční v pátek dne 26.6.2020 v 17:00 hodin v sídle spolku –

Janovice č.p. 607 (budovy kabin TJ)

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

4. Ověření zápisu z minulého jednání valné hromady

5. Zprávy o jednání výboru a oddílů sport pro všechny, kopané a stolního tenisu za rok 2019

6. Zpráva o hospodaření Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2019

7. Zpráva kontrolní komise Tělovýchovné jednoty Janovice, z.s. za rok 2019

8. Volba členů kontrolní komise

9. Různé

10. Diskuse

11. Souhrn usnesení valné hromady

12. Závěr

V Janovicích dne 8.6.2020

Jiří Holiš

předseda výboru